Rompetrol

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumita în continuare „Regulamentul General UE privind protecția datelor” sau „RGPD”), a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, Societatea Rompetrol Downstream SRL,care face parte din Grupul KMG International (denumita în continuare "Societatea"), cu sediul în București, sector 1, Piața Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northen Tower, et. 2, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/1716/2000, CUI RO12751583, legal reprezentată de către Vladislav Rusnac, în calitate de Director General, are obligaţia să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate.

1. Operatorul de date cu caracter personal:

Rompetrol Downtream SRL este o societate română constituită şi funcţionând conform legilor din România, care, în calitatea sa de Operator, stochează cu bună credinţă datele cu caracter personal ale clienților săi/reprezentanților legali sau convenționali ai clienților săi persoane juridice, în conformitate cu reglementările aplicabile, respectând pe deplin principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri legitime, conform art. 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor şi a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

2. Datele cu caracter personal

Datele prelucrate sunt:
   a) numele şi prenumele,
   b) data şi locul nașterii, alte date din actele de stare civilă,
   c) adresa (domiciliul/reședința), telefonul/ faxul, e-mailul,
   d) codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate,
   e) locul de muncă,
   f) contul IBAN şi Banca,
   g) date privind serviciile şi produsele achiziționate, cum ar fi: cantitate, valoare, data şi locul achiziţiei
   h) codul de card Fill&Go,
   i) date privind veniturile realizate
   j) imaginea dumneavoastră,
   k) vocea dumneavoastră, în cazul apelurilor telefonice prin Infoline / call center,
   l) alte date.
 

3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Aceste date sunt prelucrate de către Societate în următoarele scopuri:

 1. în vederea achiziționării de către dumneavoastră a produselor GPL, carburanților şi altor produse specifice, eliberării de garanții financiare pentru sumele de bani reținute cu titlu de garanție, după caz, contractării şi gestionarii contractelor încheiate cu dumneavoastră, în calitate de client şi/sau utilizator de card Fill&Go Personal, conform art. 6 alineat 1, litera b) din Regulamentul General privind protecția datelor în vederea încheierii şi executării unui contract cu persoana vizată,
 2. pentru realizarea plăților, respectiv a facturării serviciului oferit conform art. 6 alineat 1, litera b) din Regulamentul General privind protecția datelor;
 3. în vederea verificării bonității şi aprobării limitei de credit pentru clienții Fill&Go Credit, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv în interesul legitim al operatorului de a aplica măsuri de analiza a riscurilor la creditare;
 4. în vederea îndeplinirii unei obligații legale de către Operator, respectiv în vederea asigurării de servicii de paza, prin analiza incidentelor de securitate (Legea nr. 333/2003 si HG 301/2012), transportului de marfa (transportul bunurilor periculoase - HG 1175/2007, Ordinul Ministerului Transportului Construcțiilor si Turismului nr. 1214/2015, Ordin nr. 1044/2003), realizarea masurilor de prevenire a infracțiunilor de spălare a banilor (Legea nr. 652/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism), conform art. 6, alineat 1 lit. c) din Regulamentul General privind protecția datelor;
 5. în vederea soluționării de reclamații şi sesizări în stațiile de carburanți Rompetrol, telefonic prin Infoline sau prin corespondenţă, conform articolului 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor, în vederea îndeplinirii unei obligații legale (Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor), respectiv pentru îndeplinirea unui interes legitim al Operatorului ce consta în analiza şi soluționarea incidentelor sesizate;
 6. pentru contactarea dumneavoastră în scopul obținerii opiniei dumneavoastră privind serviciile şi produsele Operatorului şi ale Grupului KMG International achiziționate de dumneavoastră, prin apelare telefonica, e-mail, SMS, website, canale de social media şi aplicaţii mobile în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv în interesul legitim al operatorului;
 7. în scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1), litera f) şi art. 89 din Regulamentul General privind protecția datelor;
 8. pentru raportările intra-grup, respectiv pentru realizarea serviciilor de deservire a clienților prin entitățile din Grupul KMG International, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General privind protecția datelor, în interesul legitim al Operatorului de organizare a activităţii sale de deservire a clienților săi într-un mod cât mai eficient, asigurând astfel un nivel ridicat al calităţii serviciilor şi produselor oferite;
 9. pentru recuperarea de creanțe pe care le datorați Operatorului, pe cale amiabilă/pe calea executării silite, inclusiv pentru soluționarea diferitelor litigii, conform contractelor încheiate şi a interesului legitim al Operatorului de a recupera creanțele aferente relației contractuale existente cu dumneavoastră, conform art. 6 alineat 1), litera b) şi f) din Regulamentul General privind protecția datelor, precum şi pentru realizarea pe calea executării silite a sumelor datorate conform art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor şi a prevederilor legale aplicabile, respectiv în interesul legitim al operatorului;
 10. pentru supravegherea video prin înregistrarea imaginii dumneavoastră în cazul în care vizitați sediile Operatorului sau stațiile de carburanți Rompetrol, se realizează în vederea unui interes legitim al operatorului conform art. 6 alineat 1) litera f) şi c) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv securitatea obiectivelor şi a persoanelor potrivit Legii nr. 333/2003;
 11. pentru soluționarea diferitelor solicitări, reclamaţii, cereri adresate Societății, analize propuneri de parteneriat/investiții, precum și de furnizare a unor informații solicitate de către persoane vizate, conform art. 6, alin. 1, lit. c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor, în temeiul unei obligații legale a Operatorului, respectiv a interesului legitim al acestuia;
 12. pentru profilarea dumneavoastră, respectiv pentru a vă putea oferi informaţii privind produse şi servicii standard sau personalizate din portofoliul entităților din Grupul KMG International, prin analiza serviciilor achiziționate, a tranzacțiilor efectuate şi a altor informații similare, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor, în temeiul consimțământului dumeavoastră;
 13. pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, apel telefonic, notificări prin aplicaţii mobile, cum ar fi pentru primirea de newsletter/e şi alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor şi serviciilor grupului KMG International din care face parte Operatorul, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;
 14. pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, apel telefonic, notificări prin aplicaţii mobile, cum ar fi pentru organizarea de evenimente interne şi externe, respectiv invitarea dumneavoastră la aceste evenimente, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor, în temeiul consimțământului dumeavoastră;
 15. pentru participarea la tombole şi alte promoţii bazate pe un anumit comportament de consum, în conformitate cu art. 6, alin. 1) lit. a) din Regulamentul General privind protecția datelor, în temeiul consimțământului dumneavoastră. 

În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.


4. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În cadrul scopurilor legate de executarea contractului încheiat cu dumneavoastră şi prestării serviciilor şi produselor achiziționate de către dumneavoastră, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:

 • documentele care conțin date cu caracter personal vor fi stocate pe durata relației contractuale cu Operatorul, respectiv 10 ani după încetarea acesteia, conform Legii contabilității nr. 82/1991;
 • înregistrarile convorbirilor telefonice aferente cererilor/solicitarilor adresate Operatorului, vor fi păstrate 4 luni de la data efectuării apelului, cu exceptia  înregistrarilor privind reclamațiile care vor fi păstrate, 3 ani de la data soluționării acestora;
 • documentele care conțin date cu caracter personal și sunt prelucrate în scopul recuperării de creanțe pe care le datorați Operatorului se vor păstra pana la finalizarea procedurilor de recuperare sau, după caz, până la  rsoluționarea definitivă a eventualelor litigii;
 • datele cu caracter personal în scop de marketing se vor păstra până la retragerea consimțământului dumneavoastră sau până la încetarea relației contractuale;
 • durata stocării înregistrărilor video, captate de camerele video de supraveghere este de aproximativ 30 de zile de la data realizării acestora. 

5. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Datele prelucrate în scopurile prevăzute la punctul 2 literele a) –d) sunt necesare în vederea fie a încheierii sau executării contractului încheiat cu dumneavoastră, fie pentru respectarea unei obligații legale a Operatorului, astfel că refuzul dummneavoastra în a transmite Operatorului aceste date poate determina imposibilitatea încheierii unei relații contractuale pentru anumite servicii, cum ar fi serviciul Fill&Go Personal.

În situația în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul obținerii opiniei dumneavoastră cu privire la serviciile şi produsele oferite sau achiziționate conform punctului 2) litera e), relația contractuala dintre dumneavoastră şi Operator nu va fi afectată în nici un fel.

În situația în care vă opuneți prelucrării de date în scop statistic conform punctului 2) litera f), vă informăm că aceasta opțiune va fi analizată şi, în funcție de situația particulară a dvs., veți primi un răspuns conform art. 21 din Regulamentul General privind protecția datelor, obiecțiunea dumneavoastră pentru o asemenea operațiune, neavând un efect asupra continuării relației contractuale cu Operatorul.


6. Persoanele Împuternicite și Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal pot fi transmise către persoana vizată, reprezentanții persoanei vizate, alte companii din același grup cu Operatorul

 • Societățile din Grupul KMG International care prestează activităţi pentru Societate in domeniul de achiziții, relațiilor de munca sau cărora Societatea raportează rezultatele activitatii sale, cum ar fi KMG Rompetrol Services Center S.R.L., Global Security System S.A. KMG Rompetrol S.R.L.
 • Societăţile comerciale de deservire a staţiilor de carburanţi;
 • Alte societăţi ale grupului operatorului, din UE/EEA.
 • Furnizorii de servicii IT şi de telecomunicații, curierat, agențiile de publicitate, alți parteneri contractuali (de ex. avocați, firme de recuperare creanţe, auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise).
 • Autorităţile statului precum ANAF, ANPC, etc. pe baza competenţelor acestora prevăzute de legea aplicabilă

7. Transferul datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal pot fi accesate de către alte societăţi din Grupul KMG International din alte ţări, în vederea realizării de proiecte comune sau auditării activităților entităților din Grup, după cum urmează:

 • KazMunayGas Trading AG, cu sediul în via Cassarinetta 9, 6900, Lugano, Elvetia, Menționam că Elveția, care potrivit Deciziei Comisiei Europene asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal,
 • KMG Rompetrol Kazahstan, cu sediul în Astana, 010000, Republica Kazahstan, Astana, Raion Esil, Sos. Kurgalzhinskoe nr. 4a. Menționam faptul că pentru Kazakhstan, Operatorul a încheiat cu KMG Rompetrol Kazahstan contract standard de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În cazul în care datele dumneavoastră se vor transfera către alte societati din alte ţări, în vederea realizării scopului operațiunii de prelucrare a datelor, veți fi informat şi se vor aplica garanțiile prevăzute de art. 44-49 din Regulamentul General privind protecția datelor.

Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate şi care permite transmiterea către un anumit terț.


8. Drepturile persoanei vizate

Pentru o informare completă, în calitate de persoana vizată, aveți următoarele drepturi cu privire exclusivă la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:

a) Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea Operatorului dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, puteți avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

(b)Dreptul la portabilitate a datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele dvs. să fie transmise altui operator fara obstacole din partea Operatorului, în cazul în care aceste date sunt prelucrate în mod automat, in temeiul consimtamantului dumneavoastră exprimat conform articolului 6 alineat 1) litera a), respectiv in temeiul unui contract conform articolului 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor.

c) Dreptul la opoziție reprezintă dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date, atunci când prelucrarea se realizează in temeiul articolului 6 alineat 1) literele e) si f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau pentru realizarea unei sarcini care servește unui interes public.

d) Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

e)Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul si nu exista alt temei legal pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării si nu exista motive juridice legitime care prevalează; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societatii informaționale. Ștergerea datelor va fi comunicata fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

f) Dreptul la restricționare a prelucrării se referă la cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite băncii verificarea corectitudinii datelor; în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau care va afectează într-o măsura semnificativă, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizată de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimţământului dumneavoastră liber exprimat.

h) Dreptul de a va retrage consimţământul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, transmisă la sediul Operatorului Rompetrol Downstream SRL, din Piata Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northen Tower, et. 2, sector 1, Bucuresti. Începând cu 25 mai 2018, dacă aveți întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la una adresa de e-mail dataprotection@rompetrol.com sau ne puteți apela și la numerele de telefon 0800 0800 08 sau 0800 0800 12.

De asemenea, în calitate de persoana vizată aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de 15 zile, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, şi începând cu 25 mai 2018, în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor.

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.

 

Rompetrol Downstream SRL,

 

Director General,

Serghei Sevcenco