Rompetrol

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI ACORDUL PERSOANEI VIZATE

 

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (Legea nr. 677/2001), şi Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumita in continuareRegulamentul General UE privind protecția datelor” sau „RGPD”), a actelor normative interne aprobate în vederea implementarii Regulamentului General UE, Societatea Rompetrol Downstream SRL, care face parte din Grupul KMG International (denumita in continuare "Societatea"), cu sediul în Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northen Tower, et. 2, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/1716/2000, CUI RO12751583, legal reprezentată de către Vladislav Rusnac, în calitate de Director General, are obligaţia să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate.

 

Operatorul de date cu caracter personal:

Rompetrol Downtream SRL este o societate română constituită şi funcţionând conform legilor din România, care, în calitatea sa de Operator, stochează cu bună credinţă datele cu caracter personal ale clienților săi/reprezentanților legali sau convenționali ai clienților săi persoane juridice, în conformitate cu reglementările aplicabile, respectând pe deplin principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri legitime, conform Legii nr. 677/2001 şi articolului 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.


Datele cu caracter personal

Datele prelucrate sunt :

 • numele si prenumele,
 • data si locul nașterii, alte date din actele de stare civila,
 • adresa (domiciliul/ reședința), telefonul/ faxul, e-mailul,
 • codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate,
 • locul de munca, 
 • contul IBAN si Banca,
 • date privind serviciile si produsele achiziționate, cum ar fi: cantitate, valoare, data si locul achizitiei
 • codul de card Fill&Go,
 • date privind veniturile realizate
 • imaginea dumneavoastră,
 • alte date.

 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Aceste date sunt prelucrate de către Societate in următoarele scopuri:

 1. în vederea achiziționării de către dumneavoastră a produselor GPL, carburanților şi altor produse specifice, eliberării de garanții financiare pentru sumele de bani reținute cu titlu de garanție, după caz, contractării şi gestionării contractelor încheiate cu dumneavoastră, în calitate de client şi/sau utilizator de card Fill&Go Personal, conform art. 6 alineat 1, litera b) din Regulamentul General privind protecția datelor în vederea încheierii şi executării unui contract cu persoana vizată,
 2. pentru realizarea plaților, respectiv a facturării serviciului oferit conform art. 6 alineat 1, litera b) din Regulamentul General privind protecția datelor;
 3. în vederea verificării bonității şi aprobării limitei de credit pentru clienții Fill&Go Credit, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv în interesul legitim al operatorului de a aplica măsuri de analiza a riscurilor la creditare;
 4. în vederea îndeplinirii unei obligații legale de către Operator, respectiv în vederea asigurării de servicii de pază, prin analiza incidentelor de securitate (Legea nr. 333/2003 si HG 301/2012), transportului de marfa (transportul bunurilor periculoase - HG 1175/2007, Ordinul Ministerului Transportului Construcțiilor şi Turismului nr. 1214/2015, Ordin nr. 1044/2003), realizarea măsurilor de prevenire a infracțiunilor de spălare a banilor (Legea nr. 652/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării actelor de terorism), conform art. 6, alineat 1 lit. c) din Regulamentul General privind protecția datelor;
 5. în vederea soluționării de reclamații şi sesizări în stațiile de carburanți Rompetrol, telefonic prin Infoline sau prin corespondenţă, conform articolului 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor, în vederea îndeplinirii unei obligații legale (Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor), respectiv pentru îndeplinirea unui interes legitim al Operatorului ce consta în analiza şi soluționarea incidentelor sesizate;
 6. pentru contactarea dumneavoastră în scopul obținerii opiniei dumneavoastră privind serviciile şi produsele Operatorului şi ale Grupului KMG International achiziționate de dumneavoastră, prin apelare telefonică, e-mail, SMS, website, canale de social media şi aplicaţii mobile în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General privind protecția datelor;
 7. în scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1), litera f) şi art. 89 din Regulamentul General privind protecția datelor;
 8. pentru raportările intra-grup, respectiv pentru realizarea serviciilor de deservire a clienților prin entitățile din Grupul KMG International, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General privind protecția datelor, în interesul legitim al Operatorului de organizare a activitatii sale de deservire a clienților săi intr-un mod cât mai eficient, asigurând astfel un nivel ridicat al calităţii serviciilor şi produselor oferite;
 9. pentru recuperarea de creanțe pe care le datorați Operatorului, pe cale amiabilă/pe calea executării silite, inclusiv pentru soluționarea diferitelor litigii, conform contractelor încheiate şi a interesului legitim al Operatorului de a recupera creanțele aferente relației contractuale existente cu dumneavoastră, conform art. 6 alineat 1), litera b) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor, precum şi pentru realizarea pe calea executării silite a sumelor datorate conform art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor şi a prevederilor legale aplicabile;
 10. pentru supravegherea video prin înregistrarea imaginii dumneavoastră în cazul în care vizitați sediile Operatorului sau stațiile de carburanți Rompetrol, se realizează în vederea unui interes legitim al operatorului conform art. 6 alineat 1) litera f) si c) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv securitatea obiectivelor si a persoanelor potrivit Legii nr. 333/2003;
 11. pentru soluționarea diferitelor solicitări, cereri adresate Societății, analize propuneri de parteneriat/investiții, precum și de furnizare a unor informații solicitate de către persoane vizate.
 12. pentru profilarea dumneavoastră, respectiv pentru a vă putea oferi informații privind produse şi servicii standard sau personalizate din portofoliul entităților din Grupul KMG International, prin analiza serviciilor achiziționate, a tranzacțiilor efectuate şi a altor informații similare, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;
 13. pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, apel telefonic, notificări prin aplicaţii mobile, cum ar fi pentru primirea de newsletter/e şi alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor şi serviciilor grupului KMG International din care face parte Operatorul, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;
 14. pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, apel telefonic, notificări prin aplicaţii mobile, cum ar fi pentru organizarea de evenimente interne şi externe, respectiv invitarea dumneavoastră la aceste evenimente, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor.
 15. Pentru a putea participa la tombole şi alte promotii bazate spe un anumit comportament de consum

 

În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal in alte scopuri în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În cadrul scopurilor legate de executarea contractului încheiat cu dumneavoastră si prestării serviciilor si produselor achiziționate de către dumneavoastră, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:

 • documentele care conțin date cu caracter personal vor fi stocate pe durata relației contractuale cu Operatorul, respectiv 10 ani după încetarea acesteia, conform Legii contabilității nr. 82/1991.
 • înregistrarile convorbirilor telefonice aferente cererilor/solicitarilor adresate Operatorului, vor fi păstrate 4 luni de la data efectuării apelului, cu exceptia  înregistrarilor privind reclamațiile care vor fi păstrate, 3 ani de la data soluționării acestora;
 • documentele care conțin date cu caracter personal și sunt prelucrate în scopul recuperării de creanțe pe care le datorați Operatorului se vor păstra pana la finalizarea procedurilor de recuperare sau, după caz, până la  rsoluționarea definitivă a eventualelor litigii;
 • datele cu caracter personal în scop de marketing se vor păstra până la retragerea consimțământului dumneavoastră sau până la încetarea relației contractuale;
 • durata stocării înregistrărilor video, captate de camerele video de supraveghere este de aproximativ 30 de zile de la data realizării acestora.

Durata înregistrării înregistrărilor video, captate de camerele video de supraveghere menționate la punctul 2, litera i) este de aproximativ 30 de zile de la data realizării acestora.

 

Prelucrarea datelor in scop de marketing, respectiv in scopurile prevazute in aceasta Nota de informare (in sectiunea Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal) va avea loc pe durata relației contractuale cu Operatorul, precum si pe o perioada 1 an de la încetarea acesteia. In situația in care va retrageți consimtamantul de marketing direct, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate in acest scop, din momentul retragerii consimtamantului.

 

Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Datele prelucrate in scopurile prevăzute la punctul 2 literele a) –d) sunt necesare in vederea fie a încheierii sau executării contractului încheiat cu dumneavoastră, fie pentru respectarea unei obligații legale a Operatorului, astfel ca refuzul dummneavoastra in a transmite Operatorului aceste date poate determina imposibilitatea încheierii unei relații contractuale pentru anumite servicii, cum ar fi serviciu de Fill&Go Personal.

 

In situația in care va opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal in scopul obținerii opiniei dumneavoastră cu privire la serviciile si produsele oferite sau achiziționate conform punctului 2) litera e), relația contractuala dintre dumneavoastră si Operator nu va fi afectata in nici un fel.

In situația in care va opuneți prelucrării de date in scop statistic conform punctului 2) litera f), va informam ca aceasta opțiune va fi analizata si, in funcție de situația particulara a dvs., veți primi un răspuns conform art. 21 din Regulamentul General privind protecția datelor, obiecțiunea dumneavoastră pentru o asemenea operațiune, neavând un efect asupra continuării relației contractuale cu Operatorul.

In situația in care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in scop de marketing direct sau pentru contactarea dumneavoastră in scopul prezentării ofertelor standard sau personalizate ori invitarea dumneavoastră la evenimentele organizate de Operator sau entitatile din Grupul KMG International, conform punctului 2 de mai sus, pentru care este necesar acordul dumneavoastră mai jos exprimat,  relația contractuala dintre dumneavoastră si Operator  nu va fi afectata in nici un fel.

 

Persoanele Împuternicite si Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal pot fi transmise către persoana vizata, reprezentanții persoanei vizate, alte companii din același grup cu Operatorul

 • Societățile din Grupul KMG International care prestează activitati pentru Societate in domeniul de achiziții, relațiilor de munca sau cărora Societatea raportează rezultatele activitatii sale, cum ar fi KMG Rompetrol Services Center S.R.L., Global Security System S.A. KMG Rompetrol S.R.L.
 • societatile comerciale de deservire a statiilor de carburanti;
 • Alte societăţi ale grupului operatorului, din UE/EEA.
 • furnizorii de servicii IT si de telecomunicații, curierat, agențiile de publicitate, alți partenerii contractuali (de ex. avocați, auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise).
 • Autorităţile statului precum ANAF, ANPC, etc. pe baza competenţelor acestora prevăzute de legea aplicabilă.

 

Transferul datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal pot fi accesate de către alte societati din Grupul KMG International din alte ţări, in vederea realizării de proiecte comune sau auditării activităților entităților din Grup, după cum urmează:

 • KazMunayGas Trading AG, cu sediul in via Cassarinetta 9, 6900, Lugano, Elvetia, Menționam ca Elveția, care potrivit Deciziei Comisiei Europene asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal,
 • KMG Rompetrol Kazahstan, cu sediul in Astana, 010000, Republica Kazahstan, Astana, Raion Esil, Sos. Kurgalzhinskoe nr. 4a. Menționam faptul ca pentru Kazakhstan, Operatorul a încheiat cu KMG Rompetrol Kazahstan contract standard de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

In cazul in care datele dumneavoastră se vor transfera către alte societati din alte ţări, in vederea realizării scopului operațiunii de prelucrare a datelor, veți fi informat si se vor aplica garanțiile prevăzute de art. 44-49 din Regulamentul General privind protecția datelor.

 

Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea către un anumit terț.

 

 

Drepturile persoanei vizate

Pentru o informare completă, in calitate de persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:

(a) Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea Operatorului dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, in caz afirmativ, puteți avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele. (b)Dreptul la portabilitate a datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele dvs. să fie transmise altui operator fara obstacole din partea Operatorului, in cazul in care aceste date sunt prelucrate in mod automat, in temeiul consimtamantului dumneavoastră exprimat conform articolului 6 alineat 1) litera a), respectiv in temeiul unui contract conform articolului 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor.

(c) Dreptul la opoziție reprezintă dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date, atunci când prelucrarea se realizează in temeiul articolului 6 alineat 1) literele e) si f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau pentru realizarea unei sarcini care servește unui interes public.

 (d) Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

(e) Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul si nu exista alt temei legal pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării si nu exista motive juridice legitime care prevalează; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societatii informaționale. Ștergerea datelor va fi comunicata fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

(f) Dreptul la restricționare a prelucrării se referă la cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite băncii verificarea corectitudinii datelor; in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau care va afectează intr-o măsura semnificativa, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimtamantului dumneavoastră liber exprimat.

h) Dreptul de a va retrage consimtamantul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează in temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia.

 

De asemenea, in calitate de persoana vizata aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

 

Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată si datată, transmisă la sediul Operatorului Rompetrol Downstream SRL, din Piata Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northen Tower, et. 2, sector 1, Bucuresti. Începând cu 25 mai 2018, daca aveți întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la una dintre adresele de e-mail: dataprotection@rompetrol.com , compliance@rompetrol.com sau ne puteți apela și la numerele de telefon 0800 0800 08 sau 0800 0800 12.

 

De asemenea, in calitate de persoana vizata aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

 

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de 15 zile, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, şi începând cu 25 mai 2018, în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor.

 

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.

Acord prelucrare date

Declarația persoanei vizate şi acordul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor

Persoana vizată declară că a luat cunoștință de informațiile prezentate în prezenta Nota de Informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în conformitate cu cadrul. Totodată, declar că sunt de acord cu următoarele operațiuni de prelucrare a datelor mele cu caracter personal, bazate pe temeiul consimţământului în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor, după cum urmează:

În scop de marketing direct pe sms, email, fax, apel telefonic, notificari prin aplicatii mobile, pentru a primi newsletter-uri si alte comunicări comerciale conform punctului 13 (din cadrul secțiunii "Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal") de mai sus:
În scop de profilare pentru a primi oferte personalizate conform punctului 12 (din cadrul secțiunii "Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal") de mai sus:
În scopul participării la concursuri şi tombole desfăşurate conform punctului 15. din cadrul secțiunii "Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal" de mai sus:
În scop de a fi informat cu privire la evenimentele organizate de Operator si entitățile din Grupul KMG International, de a fi invitat la aceste evenimente, prin comunicări transmise pe sms, email, fax, apel telefonic, notificari prin aplicatii mobile, conform punctului 14 (din cadrul secțiunii "Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal") de mai sus:
În scopul contactării dumneavoastră pentru a vă obţine opinia privind serviciile şi produsele Societăţii şi ale Grupului KMG Rompetrol achiziționate de dumneavoastră, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General privind protecția datelor.
Înțeleg că exprimarea acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopurile sus menționate reprezintă opțiunea mea, liber şi specific exprimată, fiind informat pe deplin asupra operațiunilor de prelucrare pentru care mi-am exprimat acordul.